module Roda::RodaPlugins::TypecastParams::SkipBytesizeChecking

def check_allowed_bytesize(v, max)

Do not check max input bytesize

def check_allowed_bytesize(v, max)
end